Těšíme se

SV. JAN BOSKO – 31. 1. (23.1.)

SV. CECÍLIE – 22. 11. (14.11.)

1) Znamení kříže a ztišení


2) Modlitba k danému svatému

Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté Cecílie nás naplň radostí, abychom Ti z celého srdce zpívali chvály. Amen


3) Litanie ke svatým
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Filipe a Jakube, orodujte za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Jane Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás.
Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Františku, oroduj za nás.
Svatý Antoníne, oroduj za nás.
Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás.
Svatý Jane Bosko, oroduj za nás.
Svatá Anno, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Cecílie, oroduj za nás.
Svatá Františko, oroduj za nás.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás.


4) Otčenáš a Zdrávas Maria


5) Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.

SV. ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11. (5.11.)

1) Znamení kříže a ztišení


2) Modlitba k danému svatému

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Amen


3) Litanie ke svatým
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Filipe a Jakube, orodujte za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Jane Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás.
Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Františku, oroduj za nás.
Svatý Antoníne, oroduj za nás.
Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás.
Svatý Jane Bosko, oroduj za nás.
Svatá Anno, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Cecílie, oroduj za nás.
Svatá Františko, oroduj za nás.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás.


4) Otčenáš a Zdrávas Maria


5) Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.

Těšíme se

SV. ANEŽKA ČESKÁ – 13. 11. (5.11.)

SV. JUDA TADEÁŠ – 28. 10. (20.10.)

1) Znamení kříže a ztišení


2) Modlitba k danému svatému

Bože, Tys poslal své svaté apoštoly, aby přiváděli lidi k poznání spásy; vyslyš prosby své církve a na přímluvu svatého Judy Tadeáše shromažďuj svůj vyvolený lid ze všech národů světa. Amen


3) Litanie ke svatým
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Filipe a Jakube, orodujte za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Jane Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás.
Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Františku, oroduj za nás.
Svatý Antoníne, oroduj za nás.
Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás.
Svatý Jane Bosko, oroduj za nás.
Svatá Anno, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Cecílie, oroduj za nás.
Svatá Františko, oroduj za nás.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás.


4) Otčenáš a Zdrávas Maria


5) Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.

Těšíme se

SV. JUDA TADEÁŠ – 28. 10. (20.10.)

SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI

Modlitba Roku se svatými

Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.


 

LITANIE K SVATÉMU FRANTIŠKU Z ASSISI
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatý Františku Serafínský, oroduj za nás.
Bohatě od Pána nadaný,
Bohu od mládí zcela oddaný,
Následovníku Ježíše Krista věrný,
Muži apoštolský,
Vyvolená nádobo milosti,
Silný sloupe Církve svaté,
Horlivý obhájce svaté víry,
Vzore pravé kajícnosti,
Milovníku postu a sebezáporu,
Zrcadlo pokory a poslušnosti,
Bohatý křesťanskou chudobou,
Ochránce svaté čistoty,
Sklo trpělivosti,
Milovníku pokory a svornosti,
Proslulý tichostí a mírností,
Muži podle srdce Božího,
Kajícníku obdivuhodný,
Veliký v pohrdání rozkoší a slávou světskou,
Vroucí ctiteli Nejsvětější svátosti oltářní,
Serafíne hořící Boží láskou,
Horlivý sluho Panny Marie,
Žádostivý rozmnožení Boží slávy,
Společností andělů ctěný,

Příklade pravé zbožnosti, oroduj za nás.
Učiteli mnohých ctností,
Žíznivý po spasení duší,
Výmluvný hlasateli slova Božího,
Zakladateli řádu vedoucího ke svatosti,
Duchovními syny požehnaný,
V zorný řeholníku,
Otcovský vůdce svých duchovních synů,
Žádostivý po mučednické smrti pro Krista,
Opuštěný otče,
Zarmoucený těšiteli,
Lékaři nemocných,
Útěcho všech ctitelů,
Zjevením Páně poctěný,
Kristovými ranami poctěný,
Zbožný ctiteli dětství Páně,
Soustrastný rozjímateli o umučení Páně,
Bedlivý strážce kaple Porciunkuli,
Již za života ctěný jako světec,
Za svatého dva roky po smrti vyhlášený,
Orodovníku náš a duchovní otče mocný,

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od všeliké nepravosti
Od příležitosti ke zlému
Od úkladů ďáblových
Od nekajícnosti
Od náhlé a nenadálé smrti
Od věčné smrti
Pro zásluhy svatého Františka
Pro jeho vzornou poslušnost
Pro jeho serafínskou lásku
Pro jeho apoštolskou horlivost
Pro jeho příkladnou pokoru
Abys nám na přímluvu svatého Františka odpustil,
Abys k nám byl na jeho přímluvu milostivý,
Pro jeho andělskou čistotu
Pro jeho přísnou kajícnost
Pro jeho rány svěřené mu Pánem
Pro jeho vznešené ctnosti
Pro jeho blaženou smrt
Pro jeho věčnou blaženost

My hříšníci prosíme Tě, vyslyš nás.
Abychom následovali jeho ctnosti,
Abychom ho vzývali v našich potřebách,
Abychom se úzkostlivě varovali hříchu,
Abychom léčili rány své duše vroucím pokáním,
Abychom si vážili milosti Boží nade všechny poklady,
Abychom využili každé příležitosti k získání odpustků,
Abychom v duchu svatého Františka pracovali na svém posvěcení,
Abychom prospívali na duši a došli tak se svatým Františkem do věčného života,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, který jsi pro zásluhy svatého Františka rozmnožil počet svých sluhů, dej nám, abychom následovali jeho příkladu, pohrdali pozemskými rozkošemi, a tak se stali účastnými nebeských darů.

Otče nebeský, který jsi svatého Františka oddělil od světa a učinil zakladatelem požehnané řehole: Dej nám, prosíme, abychom se podle příkladu jeho srdce odvrátili od marnosti světa, umrtvovali tělo a jeho žádosti a sloužili Ti v dokonalé lásce.

Pane Ježíši Kriste, který jsi svého věrného služebníka ozdobil svými ranami; popřej, prosíme, abychom jako svatý František cho­dili po cestě Tvé svaté vůle a byli připočteni k Tvým vyvoleným v nebeské slávě.

Pro zásluhy svatého Františka Serafínského, který mnohé duše přivedl k Tobě, zapal nás, Bože, ohněm své svaté lásky, abychom zbožně žili a ve Tvé milosti zemřeli. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Těšíme se

SV. FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10. (26.9.)

SVATÝ VÁCLAV

Modlitba Roku se svatými

Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.


 

Litanie ke sv. Václavu
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

 

Svatý Václave, oroduj za nás.

Svatý vnuku svaté Ludmily,

Bohabojný žáku kněze Pavla,

Horlivý vyznavači víry Kristovy,

Pokorný sluho Nejsvětější svátosti oltářní,

Vzorný ctiteli nejblahoslavenější Panny Marie,

Který jsi horlil pro rozkvět svaté víry,

Který jsi stavěl kostely a jim věnoval své dary,

Který ses ujímal pohanských dítek,

Který jsi chudé živil a podporoval,

Který jsi hájil právo vdov a sirotků,

Který jsi tesil zarmoucené,

Který jsi umrtvoval svoje tělo,

Který jsi modlitbu miloval,

Dědici a vévodo české země,

Kníže náš milostivý,

Panovníku přelaskavý,

Strážce spravedlnosti,

Zákonodárce moudrý,

Květe nevinnosti,

Milovníku pokoje, ochranou andělů proslavený,

Vzore pokory a tichosti,

Příklade pravé zbožnosti,

Zrcadlo sebezapírání,

Okraso panovníků,

Drahá perlo země české,

Lesku koruny české,

Chloubo naší vlasti,

Slávo Církve katolické,

Anděli v celém svém životě,

Veliký mučedníku Páně,

Přední náš patrone,

 

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Ježíši.

Od každého hříchu,

Od vlažnosti ve víře,

Od svárů a nepokojů,

Od ztráty Tvé milosti,

Od časné a věčné záhuby,

Pro zásluhy sv. Václava,

Pro jeho příkladnou zbožnost,

Pro jeho horlivost pro rozkvět svaté víry,

Pro jeho andělskou nevinnost,

Pro jeho dobročinnost,

Pro jeho vzornou smířlivost,

Pro časté návštěvy Nejsvětější svátosti oltářní,

Pro jeho opravdovou lásku k Panně Marii,

Pro všechny jeho ctnosti,

Pro jeho mučednickou smrt

Pro jeho oslavení v nebi,

V hodinu smrti a soudu.

 

My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám na přímluvu svatého Václava hříchy odpustil, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys pro zásluhy svatého Václava všemu lidu naší země žehnal,

Abychom se drželi svaté víry svých předků slovem i příkladem,

Abychom si vážili svatého pokoje a svornosti,
Abychom se modlili za rozšíření svaté katolické víry,

Abychom následovali ctnosti svatého Václava,

Abychom jako náš svatý patron i my zbožně žili,
Abychom horlili pro rozkvět svaté víry a dobrých mravů jako náš patron,

Abychom jako svatý Václav nalézali útěchu o pomoc v Nejsvětější svátosti,

Abychom milovali jako svatý Václav stánek Tvého přebývání,
Abychom se posilovali v našich bojích života jako svatý Václav pokrmem nebeským,

Abychom jako svatý Václav milovali Matku milosrdenství a ji vzývali,

Abychom jako svatý Václav věrně sloužili nebeské pozemské vlasti,

Abychom se dostali z vlasti pozemské do vlasti nebeské jako svatý Václav,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Bože, který jsi svatého Václava mučednickou palmou přijal z pozemského vévodství do slávy nebeské, na jeho přímluvu nás ochraň ode všeho protivenství a potěš nás v nebi jeho společenstvím. Otče nebeský, který se protivíš pyšným, ale pokorným dáváš svou milost, přispěj nám, pokorně prosíme, proti všem nepřátelům svaté víry a naší řeči, abychom si vážili víry svatého Václava i svého mateřského jazyka.

Pane Ježíši Kriste, který jsi učinil svatého Václava knížetem české země a jejím hlavním patronem, podporuj nás svou pomocí, abychom následovali jeho příkladný život a stali se hodnými jeho přímluvy. Přeslavný mučedníku Boží, svatý Václave, kníže náš a patrone nejmilejší, prosíme tě důvěrně, přimlouvej se za nás u Boha, abychom vírou svět přemáhali a jednou dosáhli blažené odměny v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

SV. FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. 10. (26.9.)

1) Znamení kříže a ztišení


2) Modlitba k danému svatému

Bože, Tys povolal svatého Františka, aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory a stal se živým obrazem Krista; dej nám svou milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s Tebou. Amen.


3) Litanie ke svatým
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Filipe a Jakube, orodujte za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Jane Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás.
Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Františku, oroduj za nás.
Svatý Antoníne, oroduj za nás.
Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás.
Svatý Jane Bosko, oroduj za nás.
Svatá Anno, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Cecílie, oroduj za nás.
Svatá Františko, oroduj za nás.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás.


4) Otčenáš a Zdrávas Maria


5) Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, v našem kostele společně slavíme nejsvětější oběť tvého Syna, Ježíše Krista. Na přímluvu svatých našeho chrámu nás veď k opravdovému pokání, k upevnění víry, k povzbuzení naděje a k obětavé lásce. Pomoz našemu farnímu společenství, aby překonalo jakékoli pokušení proti jednotě.